Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Den føste rutebilen

buscropped

The first bus

 

Byens første rutebil på holdeplassen ved Kongsgård i 1908 -------Busstrafikken i distriket begynte så smått got 50 år siden.

Den første rutebilen var Rønnebergs --blå buss--som skulle trafikere strekningen Stavanger ---Sola. Den ruten fikk forholdsvis kort levetid. Bussen var åpen, benkene på plasert nesten som i et amfiteater. Endestasjonen skulle være ved Stavanger Støperi & Dokk, men dit kom den ikke. Den kunne være farlig for alle ungene der inne, het det. I en vise som Samuel Næsheim skriv i 1909 heter det blant annet:

og hester, hyad skal vi i grunden med dem?

Nei vognmænd, se bare at pakke dere hjem.

På humpede gater vi render i vei

Til Madla vi kjører for billigiste pris

og skræmmer hver hest, hver ku og hver gris.

Men til støberiet går ei dens vei,

der var det for meget singdudelidei.

Men ta jer i vare, folk, hester og svin,

for automobilen er fartiget singdudelidei.

Ben Kvam started en bussrute fra Torget til Våland. Det var en fæl kasse. Når den var fullsatt og folk ville på ved et stoppested, gjorde Kvam gjerne et kraftig rykk med bilen, slik at folk tumlet framover: ----Plass te' tri te! ropte så Kvam.

En annen historie om bussen

A/S STAVANGER AUTOMOBILE OMNI-BUS COMPANY

Norges første bussrute startet 12. mai 1908 og trafikkerte strekningen mellom Molde og Batnfjorden. Men det var bare en en snau måned før initiativtakeren i Stavanger hermetikk-fabrikkeier Tørres Rønneberg startet den første bussruten her i distriktet.


Han tok initiativet til å stifte A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskap 16. Mars 1908. Rønneberg reiste kort tid etter til Tyskland og kjøpte en blå 36hk Gaggenau Aussichtswagen som ble satt i trafikk 6.juni 1908 mellom Stavanger - Malde og Sola.

Bussen kostet hele 14.000 kr. og var en gedigen investering den gang. Garasjen lå i Sandekrossen på Sola, og første året kjørte Rønneberg 10 avganger daglig mellom byen og Sola! Bøndene langs veien boikottet “uhyret”, og Rønneberg måtte redusere til 2 daglige avganger.

Selv om byfolka påstår at ruten gikk fra Stavanger via Madla til Sola, så gikk den faktisk andre vegen. Dessverre ble Stavangers første rutebilrute innstilt trolig allerede i 1910.

Translation by Sigmund Rønneberg

The city’s first commercial bus at it’s terminal at Kongsgaard in 1908 --- In this region, regular bus-traffic did not really start until 50 years later

The first scheduled bus in traffic was Ronneberg’s – the blue bus – which would travel the distance Stavanger to Sola. This route was not held up for long. The bus was open, the seats placed almost as in an amfi-theatre. The last stop was supposed to be by Stavanger Støperi & Dokk (Ship-yard in Stavanger). But it was not let in there. The bus was believed to be a risk for the kids in there. Some words taken from a song written by Samuel Næsheim in 1909, go like this:

On bumpy streets we swish along

To Madla we are taken for the lowest fare

And scare each horse, every cow and every pig

But to the warft (place for working with cast iron) it will not travel, there was too much singsingalong

But beware, folks, horses and pigs, because the automobile is dangerous - singsingalong

Ben Kvam started a bussroute from the city square to Våland. Det was a terrible box to travel in. When full, and more people wanted to get in, Kvam stopped

Another Story about the bus

A/S STAVANGER AUTOMOBILE OMNI-BUS COMPANY

Norway’s first bus service began 12 May 1908 and travelled the distance between Molde and Batnfjorden. But only a short month later, the first bus service in our district was started by cannery-owner Tørres Rønneberg. Through his initiative, the A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskap was founded 16 March 1908.

Shortly after, Rønneberg travelled to Germany and purchased a blue 36 horsepower Gaggenau Assichtswagen which on 6. June 1908 was put into traffic between Stavanger – Malde and Sola. The bus cost as much as 14.000 NOK, which at that time was a major investment.

The garage was in Sandekrossen in Sola, and the first year Rønneberg ran 10 departures daily between the city and Sola. The farmers along the road boycotted «the monster», and Rønneberg had to reduce to 2 daily departures.

Even though the city people claim the route was from Stavanger through Madla to Sola, it actually ran the opposite way. Unfortunately, the first bus service in Stavanger was shut down, probably as early as in 1910.

Sent to us by Eivind Oanes

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

Using Ellis Iland

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to famiy history

 

Kiwi Genealogy Resources