Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Han visste ikke om
a-bombeplanene
En fortelling omkring Joachim Rønneberg

He hid not know of the
A-bomb plan
A Story about Joachim Rønneberg

Vi visste ikke hva tungtvannet på Vemork skulle brukes til, sier Joachim Rønneberg og Berger Strømsheim. Vi var ikke informert om at tyskerne ville bruke tungtvannet til å utvikle en atombombe. Før vi dro fra England fikk vi beskjed om at aksjomen hadde høyeste prioritet. Men at den kunne ha så stor betydning for utfallet av krigen var vi ikke klar over.
Joachim Rønneberg (70) og Birger Strømsheim (78) fra Ålesund var denne helgen tilbake på Vemork sammen med de andre sabotørene fra Kompani Linge. Denne gruppen gjennomførte natten til 28 Februar 1943 spengingen av tungtvannsanlegget på Vemork. Det er første gang siden krigens dager at gruppen var samlet på stedet.
For de allierte var det viktig at aksjonen I 1943 var vellykket.
Vi hadde et oppdrag å utføre, men I krig spør en ikke etter hensikten. Vår oppgave var å sørge for at sprengningen ble gjennomført. Vi visste at 40 britiske kommandosoldater hadde mistet livet i et forsøk noen måneder i forveien, og at Vemork stod i fare for å bli bombet av allierte fly, dersom vårt forsøk mislyktes. Dermed kunne mange sivile menneskeliv gå tapt. Men det var først etter krigen vi fikk vite hva tungtvannet skulle brukes til. sier gruppens leder Joachim Rønneberg. Sammen med Birger Strømsheim hadde han under aksjonen ansvaret for å legge sprengladningene, som ødela tungtvannsanlegget på Vemork.
Nøye planlegging, flaks og godt samarbeid er grunnene de oppgir for at aksjonen ble vellykket og uten tap av menneskeliv. Sabotasjegruppen på ni personer tok seg fram til tungtvannsanlegget uten å bli oppdaget av de tyske vaktene. Dramatikk oppstod først da sprengningslaget skulle ta seg inn til selve tungtvannsbeholderne, mens de øvrige holdt vakt utenfor. Ved en feiltagelse kom medlemmene I sprengningslaget fra hverandre. To av dem, deriblant Rønneberg--kom seg inn i anlegget gjennom et kabelinntak og begynte å plassere ladningene.
Med ett ble vinduet til lokalet slått inn. Vi trodde det var tyskerne. Det var like før Fredrik Kayser--som holdt vakt--løsnet skudd. Men den beherskede redselen under slike situasjoner virker som en sikkerhetsventil.
Dette reddet livet til Birger Strømsheim, som hadde knust vinduet.
Til alt hell tok det en tid før de tyske vaktmannskapene viste tegn til å reagere etter eksplosjonen inne I tungtvannsanlegget. Dette ga Linge-karene et uventet forsprang under tilbaketrekningen, som gjorde sitt til at de kom fra aksjonen med livet I behold.
Birger Strømsteim og Joachim Rønneberg gir uttrykk for at aksjonen på ingen måte var en enestående krigsoperasjon. Vår aksjonen på var ikke mer spesiell enn andre under krigen. Vi hadde endatil detaljert informasjon om angrepsmålet på forhånd. Det var sjelden tilfelle ved lignende operasjoner.
Det er I ettertid fokusert på de vellykkede aksjonene under krigen. Oppmerksomheten burde i større grad være vendt mot de som mislyktes, for å hedre dem som ga sitt liv I kampen for Norge.

Krigssabotør letter på sløret

I 50år har krigssaabotøren Joachim Rønneberg (82) skydd filmprosjekt om sin egen innsats. Nå gjør han et unntak – I håp om at vi andre skal lære.

ARFINN MAUREN

Ålesund

I morgen – I NRKs <<Fakta på Lørdag>> --portretteres ålusunderen for første gang på norsk fjernsyn. Det er blitt en 52 minutter lang film om hva som skjer med en vanlig norsk ungdom nær krigen plutsellig kommer.
--Jeg sa ja til å være med på dette dokumentarprosjeket fordi jeg ønsaker å fortelle senere generasjoner om den lærdommen vi ble påtvunget, sier han.
Joachim Rønneberg er mannen som ledet en av 2.verdenskrigs mest vellykkede og berømte sabotagsjeaksjoner: Sprengningen av tungtvannsfabrikken ble satt ut av drift i nærmere et halvt år, og bidro til å forsinke tyskernes bestrebelser på å produsere atomvåpen.
--Dette er en personlig beretning om en aksjon som fikk stor betydning, forteller regissør Frode Berg, som sammen med produsentene Allan Bradley og Brede Røsjø står bak dokumentarfilmen om Rønneberg.
Det et langt fra første gang Vermork-aksjonen er film-tema. Historien om sabotasjeaksjonen er forsøkt fortalt mange ganger før - både i dokumentarform og i spillefilm – versjon. Men mannen som har hatt detaljkunnskap om den, har tidligere alltid sagt neeei til å bidra.

Skeptisk til film
--Jeg her været redd for at jeg ikke kunne stå inne for sluttresultatet," forlarer han.
Defor spilte han ikke seg selv da filmen << Kampen om Tungtvannet>> ble laget i 1948 –slik mange av hans venner og kolleger I motstandsgruppen gjorde. Senere opplevde han også å bli Hollywood – portrettert i << Heroes of Telemark>> med Kirk Douglas i rollen som Rønneberg.
--<<Kampen om Tungtvannet>> var et ærlig forsøk på å fortelle historien. <<Heroes of Telemark>> hadde derimot lite med virkeligheten å gjøre, sier han.

Rett til å spørre
Joachim Rønnebergs skepsis til å medvirke i filmprosjekt har skapt en myte om at han ikke ønsaker å snakke om sine krigsopplevelser. Det har ingen rot i verkeligheten. De siste årne har han holdt foredrag for tusenvis av skoleelever.
--De første årene var det kanskje slitt vanskelig å snakke om det jeg hadde opplevd. Etterhvert har jeg innsett at folk har rett til å spørre og de har krav på å få svar, sier han.

Martin Linge
For Joachim Rønneberg startet krigen for alvor da han dro over til Skottland i 1941. Han ønsket seg inn i Marinen, men møtte Martin Linge etter noen få nærmest legendarilke Linge-kompaniet. Der fikk han rakt en høy stjerne-også blant britene.
Rønneberg var en av de fremste vi hadde. Avbalansert, intelligent og veldig hardfør, forteller oberst Charles Hampton i programmet. Like før jul i 1941 ble fenrik Rønneberg – som sprengstoffekspert- utpekt til å lede aksjonen mot tungtvannsfabrikken på Vermork. I slutten av februar året etter ble aksjonen gjennomført - uten at ett menneskeliv gikk tapt.
Joachim Rønneberg snakker nøkternt om sin egen innsats. Han liker bedre å femheve kompisene i gruppen, som Birger Strømsheim, Knut Haukelid, Fredrk Kayser og Kasper Idland - for å nevne noen. Eller telegrafisten Olav Aarsæther. Engasjert blir han også når temaet blir dagens forsvarspolitikk.
-- Det er skremmende at vi ikke lenger har et skikkelig forsvar i Norge i dag, menner Rønneberg. Tidligere i år var han blant dem som skriv under oppropet <<Gi Norge et tilstrekkelig forsvar>>. Rønneberg menner blant annet at det er viktig å holde fast på verneplikten.
--Vi må ikke glemme historien. Den kan gjenta seg.

Caption next to photo of Joachim Rønneberg reads:

Ledet tungtvannsaksjonen.

I morgen viser NRK dokumentarfilmen om Joachim ronnebergs innsats under 2.verdenskrig. – Jeg håper den får folk til å forstå hvor lett den er å miste friheten igen, sier han.

We weren't certain what the heavy water in Vemork was intended used for, says Joachim Rønneberg and Berger Strømsheim. We were not informed that the Germans wanted to use heavywater to develop an atom bomb. But before we left England, we were told that our action had the highest priority. But we were in no way aware of the a large bearing it could have on the outcome of the war.
Joachim Rønneberg (70) and Birger Strømsheim (78) from Ålesund, on this weekend, were back at Vemork together with those other saboteurs from Company Linge. This group carried out the blasting of the heavy water plant at Vemork during the night on 28 February 1943. It is the first time since the war that the group of men is gathered at that place.
For the allies, it was important that the sabotage in 1943 was successful.
We had an assignment (a mission) to accomplish. When at war one does not ask its purpose. Our task was to carry out the blasting. That was for us to accomplish. We knew that 40 British commandos had lost their lives in an attempt a couple of months earlier, and that Vemork stood in danger of being bombed by allied planes if our attempt failed. With that, many civilian lives could be lost. But it was after the war, we first got to know what heavy water was to be used for, says group leader Joachim Rønneberg. Together with Birger Strømsheim he carried the responsibility for placing the explosive charges which destroyed the heavy water plant at Vemork.
Careful planning, good luck, and co-operation, are the reasons they give the most credit for the success of the action, and without loss of life. The sabotage squad, consisting of nine people, made it to the heavy water plant without being detected by German guards. No crisis occurred until the blasting party were to enter the room containing the heavywater tanks, while the others kept guard outside. By mistake members of the blasting party lost each other. Two of them, among them Rønneberg, got into the plant through a cable intake and began to place the explosives.
Suddenly the window in the room, was broken in. We thought it was the Germans. Fredrik Kayser--who was our lookout-- almost started to fire. But the controlled fear during such situations has the effect of a safety-valve. It makes a man think twice before the action is carried out.
This saved Birger Strømsheim's life, as he was the one who broke the window.
Fortunately, it took the German guards some time to show a sign of reaction after the explosion inside the heavy water plant. This gave the Linge guys an unexpected advantage during the pullout which kept them alive.
Birger Strømsteim and Joachim Rønneberg express that the sabotage action was in no way an exceptional war operation. Our action was not more special than others during the war. Besides, we had additional detailed information about the target before we went in. That was rarely the case with similar operations.
After the war, the successful actions of war have been focused. The attention should to a greater extent be focused on those who were unsuccessful, to honor those who gave their lives in the struggle for Norway.

Translated by Terry Rønneberg

War-saboteur reveals:

For 50 years the war-saboteur Joachim Rønneberg (82) has avoided film projects about his war-efforts. He now makes an exception, hoping the rest of us will learn.

ARFINN MAUREN

Ålesund

Tomorrow NRK's "Facts on Saturday" will portray this man from Ålesund for the first time on Norwegian Television. It will be a 52 minute long movie about what happened to an ordinary youth when the war suddenly arrived.
I agreed to take part in this documentary project, because I want to tell the younger generations about the knowledge which was forced upon us (by the war)
Joachim Rønneberg is the man who directed one of the most successful and famous Second World War raids. Destroying the heavy water factory at Vemork in Telemark, set production back by a half a year and it contributed to the delay of the German effort to produce an atom bomb.
This is a personal account about an action that had great impact. Director Frode Berg along with producers Allan Bradley and Brede Røsjø are the men behind this documentary about Rønneberg
This is far from the first time the Vemork-raid has been the subject of a movie. The story about the sabotage action has been told several times as a documentary and feature film.
But the man who has had detailed knowledge about it, has so far always refused to contribute.

Skeptical to film
"I've been afraid of not being able to approve of the final result", he explained.
That's why he did not portray himself when the movie "The Fight Over Heavy Water" was made in 1948, as many of his friends and colleagues in the resistance group did. Later he experienced a Hollywood portrayal of himself in the "Heroes of Telemark" with Kirk Douglas in the roll of Rønneberg. -"The fight over heavy water" was an honest attempt to describe history. On the other hand, he says, "Heroes of Telemark" had little to do with reality.


A right to ask
Joachim Rønneberg's skepticism to taking part in the film projects has created a myth that he does not want to talk about his war experiences. This is not so. The last years he has been giving lectures to thousands of students.
The first couple of years it was perhaps a little difficult to talk about the things I had experienced. As time has passed, I've come to realize that people have a right to ask, and they are entitled to be answered.

Martin Linge
For Joachim Rønneberg the fight began in earnest as he was leaving for Scotland in 1941. He wanted to join the Navy, but after a couple of days met Martin Linge of the close to legendary Linge Company. There he became a fast rising star -- among the British too.
"Rønneberg was one of the most outstanding men we had. He was well-balanced, intelligent and awfully hardy," narrator Colonel Charles Hampton said in the film program. Just before Christmas 1942, second lieutenant Rønneberg, designated as the explosive material expert, was put in charge of the action against the heavy water plant at Vemork. At the end of February the following year, the sabotage action was accomplished-without loss of life.
Joachim Rønneberg speaks matter-of –factly about his contributions. He prefers to place the emphasis on his fellow saboteurs: Birger Strømsheim, Knut Haukelid, Federik Kayser and Kasper Idland to mention a few. Or telegraph operator Olav Aasæther. He also becomes eager and enthusiastic when the subject changes to present day defense-politics.
"It is frightening that we no longer have a proper military defense in today's Norway", Rønneberg reflects. Earlier this year he was among those who signed the partition (?) "Give Norway a proper military defense".
Among other things, Rønneberg believes that it is important to insist on conscription.
"We must not forget history. It can happen again".

Caption to left of Joachim Rønneberg's photo: Leader of the heavy water action. Tomorrow NRK's documentary film features Joachim Rønneberg's contributions during the Second World War. "I hope that this will make people understand how easy it is to lose their freedom again," he said.

Translated by Terry Rønneberg and Sigmund Rønneberg

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

Using Ellis Iland

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to famiy history

 

Kiwi Genealogy Resources