Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Saboteur's March

Sabotørmarsjen

Vemork: The experiences from the heavy-water raid against Vemork in 1943 were revived when the saboteurs from the Linge-company met last weekend. Most of the men of the group, literally walked in their own footsteps during the "Saboteur's march" Saturday.

It is people of Rjukan who have taken the initiative and arranged this march. The trail goes along the same route as the Linge-men used when they descended from the mountain above Rjukan to get to Vemork, on the night leading to the 28th February 1943. Heading the march last Saturday, were the heavy-water saboteurs, followed by the 3000 taking part in it.

Most of the Linge-men had not been in the area since the raid in 1943. The slope had its starting point in Fjøsbudalen (valley of Fjøsbu), where also the heavy water saboteurs had their last base before moving to Vemork. As they were climbing down, a lot of memories came to mind. "When you walk in the same surroundings, the time between now and then seems very short," was among the comments heard while we were on our way.

Joachim Rønneberg remembers well how it was when the Linge men in 1943, climbing down the hillside at Vemork, got to see the heavy water plant for first time.

"The 7 meter high building appeared large in the hilly country. Little was said, everyone found it grim and felt only expectation and excitement. We were close to the target. Now it was only the operation itself that remained."

Forty seven years after, eight of the ten saboteurs from the heavywater-raid met again. Knut Haugland was unable to attend, and Kaspar Idland is dead. Joining the reunion, were also Knut Lier Hansen and Rolf Sørlie, who were involved in the sinking of the Tinnsjø-ferry "Hydro" that carried heavy water in 1944. This action put a final stop to the German production of heavy water at Rjukan.

For the first time since the days of the war, so many of the remaining saboteurs were gathered at once, even though most of them have, from time to time, met through the Linge club.

"It has been nice to meet again. The friendship that develops under the conditions we lived through, will always be something special," says Joachim Rønneberg.

Kjetil Lillesæter

Vemork: Gamle opplevelser fra tungtvannsaksjonen mot Vermork i 1943 ble gjenoppfrisket da sabotørene fra Kompani Linge møttes denne helga. De fleste i gruppen gikk bokstavelig talt i sine egne fotspor under "Sabotørmarsjen" Lørdag.

Lokale arrangører på Rjukan har tatt initiativet til denne marsjen. Traseen følger stort sett den samme ruta som Linge-karene brukte da de tok seg ned fra fjellet ovenfor Rjukan til Vemork, natten til 28 februar 1943. Fremst i marsjen på lørdag gikk tungtvannssabotørene, deretter fulgte om lag 3000 turdeltakere.

De fleste Linge-karene hadde ikke vært i området siden aksjonen i 1943. Løypa hadde sitt utgangspunkt i Fjøsbudalen, der også tungtvannssabotørene hadde sin siste base før framrykningen mot Vemork. Under nedstigningen meldte mange minner seg. "Når en går i det samme landskapet blir tidsrommet mellom den gang og nå ganske kort" var mellom kommentarene som falt undervegs.

Joachim Rønneberg husket godt da Linge-karene i 1943 var på veg nedover fjellsiden mot Vemork, og fikk se tungtvannsanlegget for første gang.

Den sju meter høye bygningen ruvet godt i terrenget. Lite ble sagt, der var ingen galgenhumor, bare en forventningsfull spenning. Vi var like ved målet. Nå var det bare operasjonen som gjenstod.

47 år etter møttes åtte av de ti sabotørene fra tungtvannsaksjonen igjen. Knut Haugland var forhindret from å delta, og Kaspar Idland er død. Med på sammenkomsten var også Knut Lier-Hansen og Rolf Sørlie, som var med å senke Tinnsjøferja "Hydro" med tungtvann i 1944. Denne aksjonen satte en endelig stopper for tyskernes produksjon av tungtvann på Rjukan.

Det er første gang siden krigens dager at så mange av de gjenlevende sabotørene samles på en gang, selv om flesteparten har møtt hverandre fra tid til annen gjennom Linge-klubben.

Det har vært hyggelig å møtes igjen. Kameratskap som oppstår under de omstendigheter vi opplevde vil alltid være noe spesielt, sier Joachim Rønneberg.

Kjetil Lillesæter

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

Using Ellis Iland

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to famiy history

 

Kiwi Genealogy Resources