Home
Hjem

Family Tree
Database

Stories
Historier

Pictures
Bilder

Contact Us
Kontakt

Links

Tørres Rønneberg Memorial

Norddalsfjord Rønnebergs

Terry, Skip og Sigmund Rønneberg

Tre Firmenninger

Three Cousins

Jeg har en liten historie å fortelle. Den er om tre firmenninger og hvordan de traff hverandre. For mange år siden var det to fettere som kjente hverandre. De møttes ofte når deres foreldre kom sammen, og de var venner. Så, ettersom tiden gikk, skjedde det som ofte skjer: De to fetterene drev fra hverandre. Mens årene forsvant, så ikke de to fetterene hverandre i det hele tatt. Joda, de prøvde, men det hendte bare aldri. Livet har en tendens til å gjøre slikt med familier. Men etterhvert som de ble eldre, innså de at de burde fornye sitt vennskap. Så en Thanksgiving spiste de i lag, for første gang på over tretti år. De to fetterene er Terry og Skip Rønneberg.

Terry, siden han er den eldste og klokere, innså betydningen av familie. Han hadde omhyggelig samlet sammen hva han kunne om den Rønnebergske fortid. Ettersom vennskapet igjen vokste fram, bestemte de seg for at det var på tide å finne ut det de kunne finne ut om familien sin. Skip ville føre alt inn på data, og utforske internet. I Februar 1996 begynte de å føre legge inn data og lete etter familie i cyberspace. De skrev brev, sendte email, brukte telefonen, lagde websider, og ble i det hele tatt svært involvert i denne hobbien som kalles slektsgranskning.

Så en dag fikk de lønn for strevet. Det var sjette August. En dag Skip aldri vil glemme. Han søkte på internet etter mer familie, og fram kom en ny adresse, en han aldri før hadde sett. Vel, Skip sendte den vanlige emailen han hadde sendt så mange ganger før. Men denne gang var det annerledes. Allerede neste dag, gjennom retur-email, fant Skip ut at han og Terry hadde en ny firmenning. Hans navn var Sigmund Rønneberg. Han bodde i Sandnes i Norge, og han snakket engelsk!

Plutselig hadde ikke Terry og Skip bare en ny slektning, men i tillegg en som var interessert i slektsgranskning og i å spore opp sine aner. Sigmund var akkurat den Terry og Skip trengte til å hjelpe dem med å finne svar på de mange spørsmål de hadde om Rønneberg-familien. Så Sigmund gikk i gang. Og siden han gikk inn for oppgaven med liv og lyst, vokste familiefilmen eksponentielt. Fra de noen og to hundre navn Terry og Skip hadde samlet, utvidet Sigmund filen til å inneholde flere tusen. De tre firmenningene oppdaget at de hadde flere slektninger enn de noengang hadde trodd var mulig. Noen var til og med deres venner og medarbeidere.

Så slik møttes de tre firmenningene. Men historien slutter ikke der. Snart oppdaget Sigmund at de tre firmenningene hadde mange flere slektninger i Norge. Ikke alle disse hadde Rønneberg til etternavn.

En annen av disse slektningene, Per Nygaard, hadde gjort en del slektsgranskning, og Sigmund "sydde" de to filene sammen. Den nyoppdagede slektningen, Per, ble en venner for hver og en av dem.

Vennskapet vokste ettersom månedene gikk, så Terry og Skip tenkte de gjerne ville treffe denne nye firmenningen. Straks ideen var der, hva med et slektsstevne? Joan Eckstrom, som bor i Washington, er en kusine Terry ikke hadde sett på mer enn 35 år. Så ropet gikk til den nordvestre stillehavskyst for å formidle de gode nyheter om Rønneberg-familien. Joan ble begeistret, og tilbød seg å arrangere et slektsstevne ved sitt sommersted på Whidbey Island. "En strålende ide", tenkte Terry og Skip. Men hvem ville komme? Ville Sigmund? "Ikke bekymre dere", trøstet Joan. Hun skulle organisere alt og sende ut invitasjoner. Og hun så gjorde. Og folk kom.

I Juli 1997 var det et Rønneberg-slektsstevne. Og det var fantastisk. De kom fra California. De kom fra Illinois. De kom fra New Jersey. Og de kom fra Norge. Tjuefem slektninger med familie. Terry og Skip hadde aldri sett så mange Rønneberg'er på en plass noen gang. De var der på besøk, de spiste, de fortalte historier. Og viktigst av alt, de fant hverandre.

Hva de videre vil finne, vet ingen. Men det betyr egentlig ikke så mye. Det som er viktig for dem er det morsomme ved å gjøre, og spenningen ved oppdagelsen og det fortsatte vennskap.

Skip Rønneberg

August 1997

I have a little story to tell. It's about three cousins and how they met. Many years ago two cousins knew each other. They met often when their parents got together, and they were friends. Then, as time passed, the two cousins drifted apart as so often happens. But as the years slipped away the two cousins never saw each other. Oh they tried, but it just never happened. Life has a way of doing that to families. But as they grew older they realized that they should renew their friendship. And so one Thanksgiving they shared their first meal together in 30 years. Those two cousins are Terry and Skip Rønneberg.

Now, Terry being the older and wiser, realized the importance of family. He had carefully collected what he could about the Rønneberg past. As their friendship renewed they decided the time had come to discover what there was to know about their family. Skip wanted to computerize the information, and explore the Internet. So in February 1996, they began entering data and searching for family in cyberspace. They wrote letters, sent emails, made phone calls, created web pages, and generally got very involved in this hobby called genealogy.

Then one day all the work, time and effort paid off. It was the sixth of August. A date Skip will never forget. He was searching the Internet for more family and up came a new email address - one he had never seen before. Well, Skip sent the usual email as he had done so many times before. But this time things were different. The very next day, by return email, Skip found that he and Terry had a new cousin. His name was Sigmund Rønneberg, he lived in Sandnes Norway, and he spoke English!

Now Terry and Skip not only had another cousin but one who was also interested in genealogy and tracing the family tree. Sigmund was just the person Terry and Skip needed to help research the many questions concerning the Rønneberg family. And so Sigmund set about the task. Being somewhat of an over achiever, the family file grew exponentially. From the mere 200 names Terry and Skip had gathered, Sigmund expanded the file to include thousands. The three cousins discovered they had many more relatives than they had ever dreamed possible. Some were even their friends and co-workers.

So that's how three cousins met, but the story doesn't end there. Soon Sigmund discovered the three cousins had many more relatives in Norway. And not all these cousins shared the Rønneberg surname.

Another of their cousins, Per Nygaard, had done a little family research and Sigmund "stitched" the information and the files together. The newly discovered cousin, Per, became a friend to each of them.

The friendships grew as the months passed, so Terry and Skip thought they would like to meet their new cousins. Then the idea was spawned, how about a reunion? Joan Eckstrom, who lives in Washington, was a cousin Terry had not seen for over 35 years. So the call went out to the Pacific Northwest to share the new found news of the Rønneberg family. Joan was thrilled, and she offered to host a reunion at her summer home on Whidbey Island. What a great idea, thought Terry and Skip, but who would come? Would Sigmund? Not too worry Joan assured. She would organize everything and send the invitations. And so she did. And the people came.

This last July 1997 there was a Rønneberg family reunion. And it was wonderful. They came from California. They came from Illinois. They came from New Jersey. And they came from Norway. Twenty five relatives and family in all. Terry and Skip had never seen so many Rønnebergs in one place in all their lives. They visited. They ate. They shared their family heritage. And most importantly, they found each other.

What they will find no one knows. But it really doesn't matter. What's important for them is the fun of doing, the excitement of discovery and their continued friendship.

Skip Rønneberg

August 1997

 

Family Database

 

Updated 26 Nov 2018

 

The Three cousins - the story of how we met

 

Tre Firmenninger - fortellingen om hvordan vi møttes

 

Pioneers in Stavanger - the first car in Stavanger

 

Pionerer i Stavanger - den første bilen i Stavanger

 

Gift From America

 

Gaven Far Amerika

 

An Open Letter - to all our friends and relatives

 

Et åpent brev - til våre venner og slektninger

 

A story about Joachim Rønneberg - he did not know about the A-bomb plan

 

En fortelling omkring Joachim Rønneberg - han visste ikke om A-bombeplanene

 

Tønnes Emil Enokson Rønneberg's emigration to Canada by Aksel Eggebø

 

A brief Rønneberg history

 

Kort om Rønneberg

 

Saboteur's March

 

Sabotømarsjen

 

How Hansen became Rønneberg

 

Hvordan Hansen ble Rønneberg

 

Biographical Sketch of Trygve Rønneberg

 

Eidfjord's Tracks and Roads

 

Eidfjord's stier og veier

 

A Flying Red Sofa Along Madlaveien

 

En flyvende rød sofa utover Madlaveien

 

The first bus

 

Den Føste rutebilen

 

Rønneberg Preserving Co

 

Skip og Bobbie's

 

Postkort fra Norge 1998

 

Eivind og Ragnhild's tur til California

 

Rønneberg Reunion 1997

 

Gallery 1

 

Gallery 2

 

Gallery 3

 

Gallery 4

 

Gallery 5

 

Gallery 6

 

Gallery 7

 

Gallery 8

 

Visit to Peerless Coffee

 

labels 1

 

labels 2

 

labels 3

 

labels 4

 

labels 5

 

labels 6

 

labels 7

 

labels 8

 

Postkort 1

 

Postkort 2

 

Postkort 3

 

Postkort 4

 

Tur 1

 

Tur 2

 

Tur 3

 

Contact Us

 

History at home: A Guide to Genealogy

 

Sons of Norway International

 

Royal Norwegian Embassy

 

Stavanger-Web.com

 

Genealogy resources on the net

 

Cyndi's List of genealogical sites on the net

 

Cyndi's Norwegian page

 

The Norwegian Historical Data Center

 

Slekt Norway

 

Norskland

 

Genealogy Society of Norway

 

Norway Heritage Ship Sailings Database

 

Stavanger Museum in English

 

Stavanger Museum i Norsk

 

Using Ellis Iland

 

Peerless Coffee

 

What is Ellis Island?

 

Views and News from Norway

 

Getting Started With Genealogy on the Web

 

Six steps to famiy history

 

Kiwi Genealogy Resources